გამოცემები წლების მიხედვით

                           პოლიფონიის თეორია
                                    ლექციები

ავტორი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ლეილა მარუაშვილი


რეცენზენტები:ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

                           მარიკა ნადარეიშვილი

                           ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

                           ქეთევან ბოლაშვილი

 

რედაქტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი  თამარ ჩხეიძე

 

ISBN 978-9941-9464-3-1
2017 წ.

 


წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. მასში თანმიმდევრულად განხილულია პოლიფონიის ძირითადი თეორიული ცნებები, ცალკეული პოლიფონიური ფორმები და ხერხები, რომლებიც ჩამოყალიბდა პროფესიულ მუსიკალურ ხელოვნებაში. თითოეული თემისადმი მიძღვნილი განაკვეთი აერთიანებს თეორიულ საკითხებს, საანალიზო მუსიკალურ მაგალითებს სხვადასხვა ეპოქის პოლიფონიური მუსიკიდან და პრაქტიკულ   დავალებებს.


                                                                                                                                                              

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10