დადგენილება № 73/2020 – სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020 წლის 19 ოქტომბრიდან სალექციო მეცადინეობების შერეული რეჟიმით წარმართვის შესახებ.

დადგენილება № 72/2020 – სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში „პირბადის ტარების წესის დატკიცების შესახებ“ საქართველო მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის № 368 დადგენილებით გათვალისწინებული წესების დაცვის გამკაცრების შესახებ.

დადგენილება № 71/2020 – ახალი კორონავირუსის (COVID-19)-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საქართველოში მოგზაურების ისტორიის მქონე პირების (საქართველოს რეგიონებიდან ჩამოსული ვიზიტორების // თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პერსონალის) და საერთაშორისო მოგზაურების (საზღვარგარეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების // თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პერსონალის) შემოსვლის წესის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება № 70/2020 – სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020-2021 სასწავლო წელს მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური კალენდრისა და 2019-2020 სასწავლო წელს მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ასანაზღაურებელი საათების აღდგენის კალენდრის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება № 69/2020 – სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტების სარეპეტიციო და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელებასათან დაკავშირებით შრომის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 68/2020 – 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტების სარეპეტიციო და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების შესახებ

დადგენილება № 67/2020 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 17 სექტემბრის №66/2020 დადგენილებაში - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მასწავლებლი მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამზე მისაღები ადგილების დამტკიცების შესახებ - ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N 64-2020 - დისტანციური სწავლების შესახებ.

დადგენილება N 63/2020 11/09/2020 - ნინი ქუთელიას მდივანად არჩევის შესახებ.

დადგენილება N 62/2020 ახალი კორონავირუსის (Covid-19) გავრცელების შედეგად სექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სსოპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში დავალიანების მქონე სტუდენტთა სწავლის საფასურის ერთჯერადად, სრრულად დაფარვის სესახებ

დადგენილება N 61/2020 სსოპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020 წლის 10სექტემბრის აკადემიური საბჭოს სხდომის მდივან ნინი ქუტელიას არცევის შესახებ

დადგენილება N 60/2020 სსოპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საკუთარი შემოსავლიდან საშტატო ერთეულის დამატების შესახებ

დადგენილება N 59/2020 სსოპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020 წლის 7 სექტემბრის აკადემიური საბჭოს სხდომის მდივან ნინი ქუთელიას არცევის შესახებ

დადგენილება №58/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

დადგენილება №57/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პროფესორის/მასწავლებლის/კონცერტმაისტერის შრომითი საქმიანობის ნორმირების შესახებ

დადგენილება №56/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სადოქტორო პროგრამაზე “საშემსრულებლო ხელოვნება” 2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მისაღები გამოცდების მოთხოვნებში და შეფასების სისტემაში ცვლილებების შეტანის, სავალდებულო დოკუმენტაციის კორექტირების შესახებ

დადგენილება №55/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საშემსრულებლო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ადგილების რაოდენობის მითითების გარეშე მიღების გამოცხადების შესახებ

დადგენილება №54/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მუსიკოლოგ გიორგი ბერიაშვილის არჩევითი საგნის “ მუსიკალური ჟესტი და მხატვრული შინაარსი (თეორია და პრაქტიკა)“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №53/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მუსიკისმცოდნე-ობის" სპეციალობებზე ,,საეკლესიო მუსიკოლოგია", ,,მუსიკის ისტორია" და ,,მუსიკის თეო-რია" სასწავლო კურსის სახელწოდების ცვლილების შესახებ

დადგენილება №52/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე (კომპოზიცია, მუსიკის თეორია) სასწავლო კურსის ,,ზოგადი და მუსიკალური ესთეტიკა" წლიური 30 საათის შემოდგომის სემესტრში გადატანის შესახებ

დადგენილება №51/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში უმაღლესებს და პროგრამებს შორის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტზე გარე და შიდა მობილობის შესახებ

დადგენილება №50/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ადგილების რაოდენობის მითითების გარეშე მიღების გამოცხადების შესახებ

დადგენილება №49/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საბაკალავრო პროგრამაზე “საშემსრულებლო ხელოვნე-ბის” მიმართულებებზე საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსის მოდულის ბლოკ-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №48/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაზე “საშემსრულებლო ხელოვნება,” სპეციალობა: “საორკესტრო სიმებიანი საკრავები,” 2020-2021 სასწავლო წლის, სასწავლო კურსის მოდულში-სპეციალობის ბლოკში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება №47/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სადოქტორო პროგრამაზე “საშემსრულებლო ხელოვნება” 2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მისაღები ადგილების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №46/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პროგრამაზე “საშემსრულებლო ხელოვნება” 2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის უმაღლესებს შორის (გარე მობილობა) მობილობის გაუქმების შესახებ

დადგენილება №45/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020-2021 სასწავლო წლის საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამების აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 44/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის აკადემიური პერონალის მიერ 2019-2020 სასწ. წელს სასწავლო დატვირთვის მიღმა ჩატარებული მუშაობის ანგარიშის შესახებ

დადგენილება №43/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

დადგენილება 42/2020 ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების შედეგად შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში დავალიანების მქონე სტუდენტთა სწავლის საფასურის ერთჯერადად, სრულად დაფარვის შესახებ.

დადგენილება 41/2020 „სსიპთბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მისაღები გამოცდების მოთხოვნებში ერთჯერადი ცვლილებების შეტანისა  და დამტკიცების შესახებ“

დადგენილება 40/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტზე საკვალიფიკაციო გამოცდების დისტანციურად ჩატარების შესახებ.

დადგენილება 39/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს ბაკალავრიატის მისაღები გამოცდებზე რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება 38/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გადასაყვანი გამოცდების ონლაინ და პირისპირ რეჟიმში ჩატარებისათვის დისციპლინების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება 37/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით და პანდემიით გამოწვეული შედეგების გათვალსიწინებით საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარების წესისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება 36/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით და პანდემიით გამოწვეული შედეგების გათვალსიწინებით ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ჩატარების წესისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება 35/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საშემსრულებლო ფაკულტეტზე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების მოთხოვნებში ერთჯერადი ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ

დადგენილება 34/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ბაკალავრიატში მისაღები გამოცდების მოთხოვნებში ერთჯერადი ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახე.

დადგენილება 33/2020 “ახალი კორონავირუსის ინფექციის (СOVID-19) საქართველოში გავრცელების თავიდან აცილებისა და პრევენციის მიზნით სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 12 მარტის N13/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება №30/2020 ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების შედეგად შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში დავალიანების მქონე სტუდენტთა სწავლის საფასურის ერთჯერადად დაფარვის შესახებ

დადგენილება №29/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ფინალური გამოცდების ჩატარების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №27/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მიერ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 28 თებერვლის N315 ბრძანების შესაბამისად, „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის“ პროგრამის (ქვეპროგრამა “ორიენტირი“) ფარგლებში, საგამომცემლო რესურსის შერჩევის შესახებ

დადგენილება №26/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საპროექტო განაცხადის შერჩევის წესში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება №25/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

დადგენილება N24/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში (ქვეპროგრამა „ორიენტირი“) გამოცხადებულ კონკურსზე „დაწყებითი და საშუალო სამუსიკო საგანმანათლებლო რგოლისთვის განკუთვნილი მეთოდური რესურსის შექმნისათვის“ შემოსული საპროექტო განაცხადების შიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ.

დადგენილება N23/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში (ქვეპროგრამა ორიენტირი) გამოცხადებულ კონკურსზე „სამუსიკო განათლების უმაღლესი რგოლისთვის სასწავლო რესურსის/ების შექმნა (ნებისმიერი სპეციალობით) შემოსული საპროექტო განაცხადების შიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ

დადგენილება №22/2020 საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

დადგენილება N21/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე “მაღალმთიანი რეგიონებისათვისკულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობა“ შემოსული საპროექტო განაცხადისშიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ

დადგენილება N20/2020 საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ თბილისის ვანოსარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკონსერვატორიაში სასწავლო ვადების შესახებ“აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 22 მარტის N15/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანისთაობაზე

დადგენილება N19/2020 „საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო ვადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 22 მარტის N15/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N18/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში აკადემიური/მოწვეული პერსონალისათვის დისტანციური სწავლების შეფასების კითხვარის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N16/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საპროექტო განაცხადის შერჩევის წესში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსებისათვის“ ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N15/2020 საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო ვადების შესახებ  

დადგენილება N14/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ  კონკურსზე „ხელოვნება განათლებისათვის - მცირე გრანტების კონკურსი სახელოვნებო განათლებაში“ შემოსული საპროექტო განაცხადების შიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ.  

დადგენილება N13/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (СOVID-19) საქართველოში გავრცელების თავიდან აცილებისა და პრევენციის მიზნით სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

დადგენილება N12/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საპროექტო განაცხადის შერჩევის წესის  (საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული   კონკურსებისათვის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №11/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) საქართველოში გავრცელების სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესი შეწყვეტის შესახებ

დადგენილება №10/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) საქართველოში შესაძლო გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით და სადეზინფექციო სამუშაოების
მასშტაბური ჩატარების მიზნით სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესი შეჩერების შესახებ

დადგენილება N8/2020 თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კოსერვატორიის 2020 წლის  საგამომცემლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება N7/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში  ფირმა "Bechstein"-ის როიალების შეძენის შესახებ

დადგენილება N6/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილების დარჩენილი ვადით, საშემსრულებლო  (2 წევრი) და კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტიდან (2 წევრი) წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა შესავსებად არჩევნების გამოცხადების შესახებ.

დადგენილება N5/2020 სადოქტორო პროგრამის "საშემსრულებლო ხელოვნება" კონცენტრაციის საორკესტრო სიმებიანი და ჩასაბერი საკრავების ხელმძღვანელის შავლეგ შილაკაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

დადგენილება N4/2020 კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტზე მისაღებ მოთხოვნებში წარმოდგენილი ცვლილებების დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება N3/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 2019 წლის მუშაობის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება N2/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური პერსონალი 5 წლიანი სამეცნიერო შემოქმედებითი აქტივობის სტატისტიკური ანალიზის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება N1/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020 წლის ბიუჯეტის წარმომადგენლობით საბჭოზე გადაგზავნის შესახებ.