დადგენილება N1/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020 წლის ბიუჯეტის წარმომადგენლობით საბჭოზე გადაგზავნის შესახებ.

 

დადგენილება N2/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური პერსონალი 5 წლიანი სამეცნიერო შემოქმედებითი აქტივობის სტატისტიკური ანალიზის დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება N3/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 2019 წლის მუშაობის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება N4/2020 კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტზე მისაღებ მოთხოვნებში წარმოდგენილი ცვლილებების დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება N5/2020 სადოქტორო პროგრამის "საშემსრულებლო ხელოვნება" კონცენტრაციის საორკესტრო სიმებიანი და ჩასაბერი საკრავების ხელმძღვანელის შავლეგ შილაკაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.


დადგენილება N6/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილების დარჩენილი ვადით, საშემსრულებლო  (2 წევრი) და კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტიდან (2 წევრი) წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა შესავსებად არჩევნების გამოცხადების შესახებ.


დადგენილება N7/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში  ფირმა "Bechstein"-ის როიალების შეძენის შესახებ

 

დადგენილება N8/2020 თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კოსერვატორიის 2020 წლის  საგამომცემლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება №10/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) საქართველოში შესაძლო გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით და სადეზინფექციო სამუშაოების
მასშტაბური ჩატარების მიზნით სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესი შეჩერების შესახებ

 

დადგენილება №11/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) საქართველოში გავრცელების სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესი შეწყვეტის შესახებ


დადგენილება N12/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საპროექტო განაცხადის შერჩევის წესის  (საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული   კონკურსებისათვის დამტკიცების შესახებ

 

დადგენილება N13/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (СOVID-19) საქართველოში გავრცელების თავიდან აცილებისა და პრევენციის მიზნით სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


დადგენილება N14/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ  კონკურსზე „ხელოვნება განათლებისათვის - მცირე გრანტების კონკურსი სახელოვნებო განათლებაში“ შემოსული საპროექტო განაცხადების შიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ.    

 

დადგენილება N15/2020 საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო ვადების შესახებ  


დადგენილება N16/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საპროექტო განაცხადის შერჩევის წესში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსებისათვის“ ცვლილების შეტანის შესახებ


დადგენილება N18/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში აკადემიური/მოწვეული პერსონალისათვის დისტანციური სწავლების შეფასების კითხვარის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N19/2020 „საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო ვადების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 22 მარტის N15/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N20/2020 საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ თბილისის ვანოსარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკონსერვატორიაში სასწავლო ვადების შესახებ“აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 22 მარტის N15/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანისთაობაზე


დადგენილება N21/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისსამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე “მაღალმთიანი რეგიონებისათვისკულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობა“ შემოსული საპროექტო განაცხადისშიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ

 

დადგენილება №22/2020 საგანგებო მდგომარეობის გამო სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ


დადგენილება N23/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში (ქვეპროგრამა ორიენტირი) გამოცხადებულ კონკურსზე „სამუსიკო განათლების უმაღლესი რგოლისთვის სასწავლო რესურსის/ების შექმნა (ნებისმიერი სპეციალობით) შემოსული საპროექტო განაცხადების შიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ

 

დადგენილება N24/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში (ქვეპროგრამა „ორიენტირი“) გამოცხადებულ კონკურსზე „დაწყებითი და საშუალო სამუსიკო საგანმანათლებლო რგოლისთვის განკუთვნილი მეთოდური რესურსის შექმნისათვის“ შემოსული საპროექტო განაცხადების შიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ.

 

დადგენილება №25/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებდადგენილება №26/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საპროექტო განაცხადის შერჩევის წესში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

დადგენილება №27/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მიერ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 28 თებერვლის N315 ბრძანების შესაბამისად, „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის“ პროგრამის (ქვეპროგრამა “ორიენტირი“) ფარგლებში, საგამომცემლო რესურსის შერჩევის შესახებ


დადგენილება №29/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ფინალური გამოცდების ჩატარების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ

 


დადგენილება №30/2020 ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების შედეგად შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში დავალიანების მქონე სტუდენტთა სწავლის საფასურის ერთჯერადად დაფარვის შესახებ


wesi