აბიტურიენტმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანოს შემდეგი საბუთები:


•    განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);
•    სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) დედანი. (მათ ვინც სკოლა დაამთავრა მიმდინარე სასწავლო წელს, ატესტატის გაცემამდე უნდა წარმოადგინონ ცნობა სკოლის დამთავრების შესახებ);
•    6 ფოტოსურათი (3X4-ზე) ელექტრონული (დისკზე) და ამობეჭდილი სახით;
•    შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი (გაცემისთანავე);
•    საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის/პასპორტის დედანი და ასლი;
•    გამოცდების საფასურის (30 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10