აბიტურიენტმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანოს შემდეგი საბუთები:

 

•    განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);
•    ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის / უმაღლესი აკადემიური განათლების დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის დედანი (საბუთების შემოტანა შეუძლიათ მხოლოდ იმ ბაკალავრებს, ვისაც  გავლილი აქვს სამუსიკო-საგანმანათლებლო პროგრამა);
•    საგამოცდო პროგრამის ნუსხა ორ ენაზე /ქართული, ინგლისური/ ამობეჭდილი და ელექტრონული სახით /CD/ (
პროგრამაზე-საშემსრულებლო ხელოვნება);
•    გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი (პროგრამაზე-კომპოზიცია, მუსიკისმცოდნეობა);
•    სამაგისტრო პროექტი ელექტრონული ფორმით (CD/DVD): ფოლდერი, რომელიც შეიცავს სამაგისტრო პროექტის წერილობით დახასიათებას [PDF], აუდიო, ვიდეო ან სხვა მედია-დანართით (
პროგრამაზე-მუსიკის ტექნოლოგია);
•    ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატი (
პროგრამაზე მუსიკის ტექნოლოგია);
•    საქართველოს მოქალაქის  პირადობის მოწმობის/პასპორტის დედანი და ასლი;
•    3 ფოტოსურათი (3X4-ზე) ელექტრონული (დისკზე) და ამობეჭდილი სახით;
•    გამოცდების საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10