პროექტის სათაური:

ERASMUS+ K2  "საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევითი შესაძლებლობების ამაღლება კვლევისა და განვითარების ერთეულების განვითარების გზით (HERD)"


აბსტრაქტი/რეზიუმე:

პროექტის მიზანია საქართველოს უნივერსიტეტების კვლევითი გარემოს განახლება სამიზნე უნივერსიტეტებში კვლევისა და განვითარების ერთეულების განვითარების გზით. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შემდეგი ამოცამებია დასახული:
1. ერთობლივი კვლევითი პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს მიზნობრივ უნივერსიტეტებში კვლევითი აქტივობების დაგეგმვას, დანერგვასა და შეფასებას.
2. ქართული კვლევითი ონლაინ პორტალის შექმნა, რომელშიც აისახება თანამედროვე ინფორმაცია საქართველოში არსებული აკადემიური ინსტიტუტების აქტივობების, ადამიანური რესურსების და ინფრასტრუქტურის შესახებ.
3. უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული პერსონალის კვლევის მენეჯმენტისა და მონაცემთა ანალიზის უნარების დახვეწა მაღალი ხარისხის კვლევის მენეჯმენტის, ინსტიტუციური კვლევითი მონაცემების ანალიზის და შექმგომი სტრატეგიული დაგეგმვისთვის საფუძველის შექმინის მიზნით.
4. მიზნობრივი უნივერსიტეტების შესაძლებლობების გაზრდა კვლევითი ტრანსფერისა და უნივერსიტეტისა და ინდუსტრიას შორის  თანამშრომლობის მეშვეობით.

 

პროექტის კოორდინატორი:

ივ. ჯავახიშივილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

ბიუჯეტი: 931,648.00 €


კონსორციუმის წევრები და პარტნიორი ორგანიზაციები

პარტნიორები საქართველოდან:
ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტი  (გერმანია)
კლერმონ ალუერგნეს უნივერსიტეტი ( საფრანგეთი)   სოფია ანტიპოლისის უნივერსიტეტი (საფრანგეთი)
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველო)
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (საქართველო)
აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
ი. გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის  სახელმწიფო კონსერვატორია (საქართველო)
კავკასიის უნივერსიტეტი (საქართველო)
დავით ტვილდიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (საქართველო)
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) (საქართველო)
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო(GITA)
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი