პროექტის სათაური: “სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მოდერნიზება უმაღლეს  და სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“


 

რეზიუმე:
პროექტის მიზნად ისახავს:
- უმაღლეს და სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანამანთლებლო დაწესებულებებში სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მოდერნიზებას ორი მიმართულებით: ტრადიციული მიდგომების განახლებისა და   ინოვაციურის შემუშავებისა და დანერგვის გზით.
- მუსიკის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის განახლება-მოდიფიცირებას რეგიონში;
- ვორკშოპების, მასტერკლასების, სამუშაო შეხვედრების გზით დაგროვილი ცოდნის გადაცემას;
- გამოცდილების გაზიარებას დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მუსიკალური განათლების ცენტრებში.

 

დაწყება/დასრულება - ივნისი-ნოემბერი, 2019
დამფინანსებელი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო („კულტურის ხელშეწყობის“ პროგრამის  ფარგლებში გამოცხადებული  კონკურსი „ხელოვნება განათლებისთვის - მცირე გრანტების კონკურსი სახელოვნებო განათლებაში“)


ბიუჯეტი:9648 ლარი

 


პროექტის ხელმძღვანელი - ასოც. პროფ. თამარ ჩხეიძე
პროექტის მენეჯერი - ასოც. პროფ. მარიკა ნადარეიშვილი
პროექტში მონაწილე სხვა პირები:   პროფ. ლეილა მარუაშვილი, ასისტ. პროფ. რუსუდან თაბაგარი