მუსიკისმცოდნეობის საკითხები
 
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომების კრებული
 
სერია  - მუსიკისმცოდნეობის საკითხები
 
 
 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომათა კრებული რეგულარულად გამოდის 1973 წლიდან. 1993 წლიდან კრებული გამოდის სერიით – “მუსიკისმცოდნეობის საკითხები.” გარკვეულ გამოშვებებს აქვს სხვადასხვა ქვესათაური. სერიის საერთაშორისო ნომერი რეგისტრირებულია  2007 წელს. გამოცემა ქართულ ენაზეა ინგლისური ანოტაციებით. კრებულში ქვეყნდება რეცენზირებული მასალები. 

1973-1984 წლებში  სამეცნიერო შრომათა კრებულებზე მუშაობდა რედკოლეგია (ალექსანდრე შავერზაშვილი და სხვები), 1985 - 2004 წლებში გამოცემის სარედაქციო კოლეგიის პასუხისმგებელი რედაქტორი იყო  რუსუდან წურწუმია. 2005 წლიდან  კრებულებზე სხვადასხვა  სარედაქციო ჯგუფი მუშაობს.  სერიაზე პასუხისმგებელია კონსერვატორიის საგამომცემლო საქმიანობის კოორდინატორი  ქეთევან ბაქრაძე.
 
 
 
პუბლიკაციისთვის საჭირო მოთხოვნები

 • კრებულში “მუსიკისმცოდნეობის საკითხები.“ იბეჭდება კონსერვატორიის  პროფესორ-მასწავლებელთა  და დოქტორანტთა  სამეცნიერო შრომები;
 • სტატია არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული სხვა ქართულენოვან კრებულში ან ჟურნალში;
 • სტატია მიიღება ქართულ ენაზე ინგლისური ანოტაციით;
 • მასალა ქვეყნდება დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში (კრებულს შეიძლება ყავდეს ერთი ან რამდენიმე რეცენზენტი. დოქტორანტების შემთხვევაში  რეცენზირების წესს ადგენს  სადისერტაციო საბჭო / დოქტორანტურის განყოფილება)

 
 
ავტორთა საყურადღებოდ!

 • სამეცნიერო სტატიის (ნარკვევის) მოცულობა  არ უნდა აღემატებოდეს საავტორო თაბახს (40 000 სასტამბო ნიშანი = 25  გვერდი,  ფურცლის  სტანდარტული A 4 ზომა) სანოტო მაგალითებისა და სქემების დანართის ჩათვლით. მიიღება სტატიის (ნარკვევის) ელექტრონული ვერსია Word-ის ფაილის სახით; ფონტი –  AcadNusx, სხვა ენაზე  –  Times New Roman; შრიფტის ზომა  - 12;  გვერდის ზომა -A4, სტრიქონებს შორის მანძილი –   1,5 ინტერვალი;  დაშორება გვერდის ზედა და ქვედა კიდედან 2,5 სმ., გვერდის მარჯვენა კიდე – 1,0 სმ., მარცხენა კიდე –  3,0 სმ.
 • სანოტო მაგალითები და სქემები სასურველია სტატიის ტექსტს დანართის სახით ახლდეს; აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია ჩართული იყოს ტექსტში.  სანოტო მაგალითები წარმოდგენილი უნდა იყოს  TIFF  ან PDF ფაილით (წინასწარ აკრეფილი კომპიუტერული პროგრამით ან გასკანერებული. გასკანერების შემთხვევაში  ყურადღება უნდა მიექცეს დედანის დამაკმაყოფილებელ ხარისხს)
 • ლიტერატურის ნუსხა წარმოდგენილია  სტატიის ბოლოს. გამოყენებული ლიტერატურის სია  მხოლოდ ტექსტში დამოწმებული ავტორების  ჩამონათვალს უნდა შეიცავდეს (ლიტერატურის მითითების წესი იხილეთ ქვემოთ).
 • სტატიას თან უნდა ახლდეს მოკლე ანოტაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე (დაახლოებით 800 სასტამბო ნიშანი =  1/2  A4 ზომის გვერდი თითოეულ ენაზე), რომელშიც ნაჩვენები იქნება გამოკვლევის შედეგები. ანოტაცია არ უნდა შეიცავდეს ციტატებს და სქემებს / მაგალითებს (ყურადღება უნდა მიექცეს ინგლისური თარგმანის ენობრივ სიზუსტეს).
 • მიიღება სტატიის და ანოტაციის ელექტრონული ვერსია  (სრულყოფილი კორექტურით).
 • სარედაქციიო ჯგუფის მიერ სტატიის განხილვის შემდეგ  შესაძლებელია მასალა დაუბრუნდეს ავტორს შემდგომი გადამუშავებისა და კომპიუტერული ვერსიის კორექტურისთვის.  გადამუშავებულ მასალას ხელახლა განიხილავს სარედაქციო ჯგუფი.  წიგნის მაკეტის სახით დაკაბადონებული  მასალა საბოლოო კორექტურისთვის  უბრუნდება როგორც ავტორს, ისე სარედაქციო ჯგუფს.
 • სტატიას მითითებული ექნება რედაქციაში მიღების თარიღი. რედაქციაში მიღებისა და სარედაქციო ჯგუფის მიერ სტატიის განხილვის შემდეგ ავტორს არ შეუძლია ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა.

 

 
 გამოყენებული ლიტერატურის მითითების წესი

 • ლიტერატურა მოცემული უნდა იყოს ორიგინალის ენაზე. ლიტერატურის სია დალაგებული უნდა იყოს ანბანური პრინციპით. (თავდაპირველად ქართულენოვანი ლიტერატურა,  შემდეგ _ ევროპულ და რუსულ ენებზე). 
 • ლიტერატურის სია  ფორმდება შემდეგნაირად:

 

მონოგრაფია -
 
გვარი სახელი. ფრჩხილებში გამოცემის წელი. წიგნის სათაური (იტალიკით / დახრილად). ქალაქი: გამომცემლობა

მაგალითი:
ჯავახიშვილი ივანე (1938). ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. თბი­ლისი: ფედერაცია.
Bartуk Bйla (1951). Serbo-Croatian Folk Songs. New York: Columbia University Press.
Арановский Марк (1974). Проблемы музыкального мышления. Москва: Музыка.

 

 
 
 

 

სტატია კრებულში -
 
გვარი სახელი. ფრჩხილებში გამოცემის წელი. სტატიის სათაური (იტალიკით).  კრებულში: წიგნის სათაური (იტალიკით).  თუ არის გამოშვების ან ტომის ნომერი. კრებულის რედაქტორის გვარი და სახელი (სარედაქციო კოლეგიის შემთხვევაში მიუთითეთ მთავარი ან პასუხისმგებელი რედაქტორი. სარედაქტორი ჯგუფის შემთხვევაში   პირველი გვარის შემდეგ იწერება  - და სხვები) ფრჩხილებში სტატიის გვერდები. ქალაქი: გამომცემლობა

მაგალითი:

შილაკაძე მანანა (2000). მრავალხმიანობა და ქართული ხალხური საკრავები. კრებულში:. ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. პ/მ. რედ.: წურწუმია რუსუდან. (გვ.164 -170). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია.

Brown Steven (2000). Evolutionary models of music: From sexual selection to group selection. In: Perspectives in Ethology. 13: Behavior, Evolution and Culture. Eds.: Tonneau Fox et all. (pp. 231-281). New York: Plenum Publishers.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

სტატია ჟურნალში / გაზეთში  

გვარი სახელი. ფრჩხილებში გამოცემის წელი. სტატიის სათაური (იტალიკით).. ჟურნალში: ჟურნალის სათაური (იტალიკით). ნომერი: გვერდები.

მაგალითი:

ერქომაიშვილი ანზორ (2001). ჩემი წინაპარი. ჟურნ.: მნათობი, 1:131-152.

Nwokah Evangeline (1988). The imbalance of stuttering behaviour in bilingual speakers. Journal : Fluency Disorders, 13:357-73.

 
 

 

 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომი -
 
გვარი სახელი. ფრჩხილებში წელი.  ნაშრომის სათაური.  ქალაქი, ინსტიტუტი.
 
 
 
სტატია ელექტრონულ ჟურნალში:
 
დაცული უნდა იყოს ჟურნალში მითითების წესი. ფრჩხილებში ემატება ინტერნეტ მისამართი.
 
 
 
თუ წიგნს არა ჰყავს ავტორი ან ავტორთა ჯგუფი (მაგალითად ენციკლოპედიას, კრებულს):
 
ამ შემთხვევაში დასაწყისში მითითებული უნდა იყოს  შემდგენელის ან რედაქტორის გვარი და სახელი (სარედაქციო კოლეგიის შემთხვევაში მიუთითეთ მთავარი ან პასუხისმგებელი რედაქტორი. სარედაქტორი ჯგუფის შემთხვევაში პირველი გვარის შემდეგ იწერება  - და სხვები).
 

მაგალითი:

ერქვანიძე მალხაზ, ვეშაპიძე ლევან (შემდგენლები)

 

 


 

 

საავტორო უფლებები © თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 2011
X
Change Password
User Name  
Password  
Re-type Password